Vastuullisuus palkitsemisen kriteeriksi

Helsingin Sataman tavoitteena on innostunut, hyvinvoiva, osaava ja yhdenvertainen henkilöstö. Sairauspoissaolojen määrä oli kohtuullisella tasolla ja työtapaturmataajuus kääntyi jälleen laskuun. Lisäksi vuoden 2019 aikana uudistettiin niin rekrytointiprosessia, henkilöstökyselyä kuin palkitsemisjärjestelmääkin.

Helsingin Satamassa työskenteli vuoden 2019 lopussa 88 henkilöä, joista 5 oli määräaikaisia. Määrä laski edellisen vuoden lopun henkilömäärästä 67:llä.

Henkilöstön väheneminen johtui pääosin siitä, että vuoden alusta perustettiin Helsingin Sataman tytäryhtiö, Etelä-Suomen satamapalvelu Oy, jonne aluspalvelutoiminnan henkilöstö siirtyi vanhoina työntekijöinä. Myös Helsingin Kaupungin Talouspalveluyksikön kanssa solmittu liiketoimintakauppa vaikutti henkilöstömäärään, kun kesäkuussa kuusi sataman työntekijää siirtyi Talpan palvelukseen.

  • henkilötyövuosia tehtiin 91 (2018: 151)
  • Vakituisesta henkilöstöstä 29 % oli naisia ja 71% miehiä
  • Koko henkilökunnan keski-ikä oli 50,7 vuotta
  • Keskimääräinen vakituisen työsuhteen pituus oli 17,4 vuotta
  • sairauspoissaoloprosentti vuoden ajalla keskimäärin 2,9

Vuonna 2018 käyttöönotetun strategian mukaisia organisaatiomuutoksia jatkettiin osastotasolla ja rekrytointeja tehtiin vuoden kuluessa poikkeuksellisen paljon. Samalla panostettiin erityisesti rekrytointimenetelmien kehittämiseen.

Osaamisen kehittäminen

Koulutuksilla ylläpidettiin eri henkilöstöryhmien ammattitaitoa. Sen lisäksi lähes koko henkilöstö osallistui kevään aikana strategiaa työstäviin ja työhyvinvointia käsitteleviin työpajoihin.

Lisäksi syksyllä järjestettiin kaksi koko henkilöstön vastuullisuustyöpajaa, ja työhyvinvointipäivän koulutuksessa taas haettiin inspiraatiota työelämään positiivisuuden, rohkeuden ja kannustavan asenteen kautta.

Kaikkiaan henkilöstön koulutuspäiviä kertyi 91 ja niihin investoitiin reilut 62 000 euroa.

Yhtiön strategian toteutumisen kannalta kriittisiin positioihin laadittiin seuraajasuunnitelmat varmistamaan toiminnan laatua ja jatkuvuutta.

Palkitsemismalli tukemaan asiakastyytyväisyyttä ja vastuullisuustavoitteita

Helsingin Satamassa on käytössä tulospalkkiomalli, jonka piirissä on koko henkilökunta. Huhtikuussa maksettiin edellisen vuoden tulokseen perustuva tulospalkkio, ja vuoden 2019 toteumat arvioidaan alkuvuonna 2020.

Vuoden aikana suunniteltiin ja hyväksyttiin uusi asiakastyytyväisyyttä ja vastuullisuustavoitteita tukeva palkitsemismalli, joka otetaan käyttöön vuoden 2020 alusta lähtien. Uusi malli on mittareidensa osalta selvästi yksinkertaistettu. Myös jatkossa koko henkilöstö on tulospalkkion piirissä ja saadut palkkiot on mahdollista rahastoida henkilöstörahastoon.

Työturvallisuus painopistealueena

Helsingin Sataman työturvallisuustyö ylläpitää henkilökunnan työkykyä sekä edistää työpaikkojen ja -menetelmien turvallisuutta. Tavoitteena on työtapaturmien, sairauspoissaolojen ja ammattitautien ennaltaehkäisy, työolosuhteiden parantaminen sekä työilmapiirin kehittäminen.

Helsingin Sataman työterveys- ja työturvallisuustoiminta on sertifioitu ja vastaa ISO 45001 -standardin vaatimuksia.

Vuoden 2019 keskimääräinen sairauspoissaoloprosentti oli 2,9.

Vuoden mittaan sataman työntekijöille sattui 3 vähintään yhden päivän poissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Kaikkien sattuneiden työtapaturmien vammat olivat lieviä, ja pisin tapaturmasta johtuva poissaolo kesti 3 päivää. Työtapaturmataajuus* oli 20,9 ja parani selvästi edellisen vuoden tasosta (36).

Kohdennettua työhyvinvoinnin kehittämistä

Loppuvuodesta toteutettiin uudistettu henkilöstökysely, jonka avulla kehityspanostukset voidaan kohdentaa entistä paremmin työntekijöille merkityksellisimpiin asioihin.

Työntekijäkokemusta mittaava Liekki-indeksi oli 69. Se kertoo, että työntekijöille merkityksellisimpien asioiden toteutumiseen on kiinnitettävä yrityksessä huomiota. Kyselyn pohjalta päädyttiin mm. nostamaan esimiestyön kehittäminen yhdeksi työhyvinvoinnin painopistealueeksi vuonna 2020.

* Työtapaturmataajuus: Vähintään yhden poissaolopäivän aiheuttaneiden työtapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden.

Henkilöstö 31.12.2019

Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä
Johto 1 1
Matkustajaliiketoiminta 18 2 20
Rahtiliiketoiminta 10 10
Talous, ICT ja kehittäminen 14 2 16
Henkilöstöhallinto 4 4
Tekniset palvelut 33 1 34
Viestintä 3 3
Yhteensä 83 5 88