Matkalla hiilineutraaliksi

Vuonna 2019 Satamassa tehtiin valmiiksi vastuullisuusjohtamismalli, johon kuuluu kestävä kehitys niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ympäristön kannalta. Tärkeä avaus oli Hiilineutraali Satama 2035 -toimenpideohjelman laatiminen.

 • Satamassa järjestettiin kaksi vastuullisuustyöpajaa, joissa henkilöstö perehtyi asetettuihin vastuullisuustavoitteisiin ja mietti mittareita, joilla niihin päästään. Tavoitteet ovat koko henkilöstön yhteisiä ja niihin sitoudutaan myös yksilötasolla.

Taloudellinen vastuu

Helsingin Satama toimii taloudellisesti kestävästi ja luo kansallista ja alueellista hyvinvointia. Vakaa taloudellinen tulos on perusta myös muulle vastuulliselle toiminnalle.

Helsingin Satama jakaa omistajalleen Helsingin kaupungille osinkoina puolet tilikauden tuloksestaan.

 • Verot ja lakisääteiset maksut 5,4 miljoonaa euroa
 • Osingot Helsingin kaupungille 4,1 miljoonaa euroa
 • Korot ja vuokrat 18,8 miljoonaa euroa
 • Hankinnoissa Helsingin Satama käyttää tilaajavastuupalvelua.
 • Satama teetti diplomityön hiilijalanjäljen pienentämisestä hankintaprosessin kautta. Tavoitteena on kehittää ympäristöseikat huomioonottava työkalu hankintojen suunnitteluun. Työ valmistuu vuoden 2020 alkupuolella.
 • Helsingin Satama pilotoi ympäristöministeriön laskentamallia rakentamisen elinkaaren hiilijalanjäljestä Vuosaareen 2020 rakennettavan Ruokaviraston rajatarkastusaseman suunnittelussa. Kokeilun tulokset tullaan hyödyntämään tulevaisuuden rakennuskohteiden suunnittelussa, tavoitteena vähentää tuntuvasti uudisrakentamisesta aiheutuvia päästöjä.

Sosiaalinen vastuu

Helsingin Sataman liiketoiminnalla on laajoja vaikutuksia suomalaisten arkeen ja yhteiskuntaan, sekä mm. huoltovarmuuteen. Kansallisen ja alueellisen hyvinvoinnin mittarina satama käyttää vaikuttavuusselvitystä.

Alkuvuodesta 2019 valmistuneessa selvityksessä arvioidaan Helsingin satamatoiminnan

 • taloudellisten kokonaisvaikutusten arvon olevan noin 4,1 miljardia euroa vuodessa.
 • työllistävän kerrannaisvaikutukset huomioiden yli 25 000 henkilöä.

Lähde: Turun yliopiston Brahea-keskuksen tutkimus: Helsingin Sataman vaikuttavuustutkimus 2019

Satama haluaa olla toimiva osa Helsinkiä. Siksi aktiivinen yhteistyö lähialueiden asukkaiden, oppilaitosten ja yritysten kanssa on Helsingin Satamalle tärkeää.

 • Vuoden 2019 alusta käyttöönotettu hinnoittelumalli ohjasi rekkaliikennettä ruuhka-aikoina keskusta-alueen ulkopuolisiin satamiin. Raskas liikenne ei vuoden aikana keskustan satamissa kasvanut ja samaan aikaan Vuosaaren rekkaliikenne kehittyi positiivisesti.
  Lue lisää hintaohjauksen vaikuttavuudesta
 • Helsingin Satama teki oppilaitosten kanssa yhteistyötä mm. oppilaitosvierailujen ja opinnäytetöiden muodossa, osallistui Helsingin kaupungin asukasiltoihin ja järjesti toiminta-alueellaan kaikille avoimia ja maksuttomia yleisötapahtumia. Lisäksi satama piti tiivistä yhteyttä mm. Katajanokan, Vuosaaren ja Jätkäsaaren kaupunginosayhdistysten kanssa.
 • Matkustajaterminaaleissa myös kulttuuri on läsnä. Vuonna 2019 Helsingin Juhlaviikot toi taiteen keskelle matkustajavilinää: Silent Sea -teos oli esillä Länsiterminaali 2:ssa.
  Lue lisää tapahtumasta
 • Satama on mukana merenkulku- ja logistiikka alojen keskeisimmissä sidos- ja yhteistyöryhmissä, mm. Helsingin ja Turun kaupunkien yhteisessä Itämerihaasteessa.

Työnantajana Helsingin Sataman tavoitteena on innostunut, hyvinvoiva, osaava ja yhdenvertainen henkilöstö. Sairaspoissaolojen määrää halutaan vähentää ja työtapaturmissa tavoitellaan 0-tulosta. Kahden vuoden välein toteutettavan työterveyskyselyn ja vuosittaisen työhyvinvointikyselyn tuloksia käytetään työkaluina tasa-arvoisen, hyvinvoivan ja motivoituneen työyhteisön kehittämisessä.
Tutustu aiheeseen tarkemmin 

 • Työntekijäkokemusta mittaava Liekki-indeksi oli 69.
 • Sairauspoissaoloprosentti oli 2,9.
 • Työtapaturmataajuus oli 20,9.

Ympäristövastuu

Helsingin Satama hallitsee ja minimoi satamatoiminnan ympäristövaikutuksia ja haluaa toimia satama-alalla kestävän kehityksen edelläkävijöinä. Omistajansa Helsingin kaupungin tavoin satama on sitoutunut tavoittelemaan kaupungin strategiaan kirjattua hiilineutraalia Helsinkiä vuoteen 2035 mennessä.

Helsingin kaikilla satamanosilla on lain mukaiset ympäristöluvat, jotka ohjaavat satamatoimintaa. Kaikkien satama-alueella toimivien yritysten tulee noudattaa lupaehtoja, jotka säätelevät mm. melu- ja päästötasoja sekä jätehuoltoa satama-alueilla.

Helsingin Satamalla on myös toimintajärjestelmä, joka täyttää ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -standardien vaatimukset.

 • Helsingin Satama loi vuoden 2019 aikana Hiilineutraali Satama 2035 -toimenpideohjelman, jonka mukaan Satama aikoo vähentää satama-alueen CO2-päästöjä 32% vuoteen 2035 mennessä vuoden 2015 tasosta. Ohjelman keskeisinä tavoitteina on, että Helsingin Satama Oy:n oma toiminta on hiilineutraalia vuonna 2035, kumipyöräliikenteen päästöt vähenevät 60 % vuoden 2015 tasosta ja alusliikenteen päästöt vähenevät 25 % eli lähes 20 000 CO2 tonnia vuoden 2015 tasosta.
 • Helsingin satama-alueen CO2-päästöt vuonna 2019 olivat yhteensä 85 000 tonnia. Määrä laski edellisestä vuodesta 1,7 %.
 • Jätehuoltosuunnitelmat päivitettiin, ja samalla tehostettiin risteilyalusten kansainvälisen ruokajätteen keräilyä niin, että kuljetusten määrää pystyttiin vähentämään huomattavasti.
 • Uudenmaan ELY-keskus teki ympäristölupien määräaikaistarkastukset sekä matkustajasatamissa että Vuosaaren tavarasatamassa. Niissä ei ilmennyt huomautettavaa Helsingin Sataman toiminnasta.
 • Visit Finlandin ”Sustainable Travel Finland”-sertifikaatin vaatima koulutus suoritettiin loppuvuodesta 2019.
 • Vuosaaren satamassa toteutettiin Itämeren ensimmäinen laivasta laivaan tapahtuva nesteytetyn maakaasun tankkaus samanaikaisesti, kun alusta lastattiin laiturissa. Sen myötä Helsingin Satama vahvisti tavoitettaan edistää ympäristöystävällisempien vaihtoehtojen käyttöä.
  Lue lisää tapauksesta
 • Helsingin Satama myönsi 2019 ympäristövaikutusten pienentämisen perusteella yhteensä 10 linjaliikenteen alukselle kaikkiaan 217 000 euron arvosta alennuksia alusmaksuista. Toteutetut ympäristötoimet vähensivät ilmanpäästöjä, vaimensivat melua satamassa ja paransivat alusten ympäristötehokkuutta.
 • Vuosaaren sataman kenttävalaistuksen automaatio-ohjaus uusittiin vuonna 2019 entistä joustavammaksi ja energiaa säästävämmäksi.
  Lue lisää automaatio-ohjauksesta
 • Vuosaaren satamassa seurataan meriveden laatua sataman lähistöllä. Vuoden 2019 tarkkailun perusteella Vuosaaren satama-alueen vedenlaadun hygieeninen tila oli hyvä.
 • Satama osallistui Helsingin yliopiston Itämeren suojelun ekonomian professuurin tukemiseen. Lisäksi satama sponsoroi Baltic Sea Action Groupin Hyvä Happi-hanketta.
 • Satama on osallistunut Wärtsilän rahoittamaan Seabin-projektiin huolehtimalla Helsingissä kelluvien meriroskisten toiminnasta. 2019 oli kolmas kesä, kun meriroskiksia testattiin Helsingissä. Niiden avulla herätettiin konkreettisella tavalla kaupunkilaisten huomio merien roskaantumiseen.
 • Satama aloitti energiajakeen keräilyn pääkonttorillaan elokuun lopulla. Lupaavien tulosten myötä keräystä suunnitellaan laajennettavaksi myös muihin sataman kiinteistöihin.