Tuloslaskelma ja tase

Tuloslaskelma (M€) 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018
LIIKEVAIHTO 96 97
Valmistus omaan käyttöön 1 1
Liiketoiminnan muut tuotot 0 0
Aineet, tarvikkeet, varsinaisen toiminnan vuokrat -13 -13
Palveluostot -11 -9
Henkilöstökulut -7 -9
Poistot -44 -41
Muut kulut -3 -2
LIIKEVOITTO 19 23
Rahoitustuotot 0 0
Rahoituskulut -9 -10
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA 10 13
Tuloverot -2 -3
TILIKAUDEN VOITTO 8 11
Tase (M€) 31.12.2019 31.12.2018
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 92 111
Aineelliset hyödykkeet 289 304
Sijoitukset 5 5
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset 0 0
Lyhytaikaiset saamiset 70 102
Rahoitusarvopaperit 0 0
Rahat ja pankkisaamiset 1 1
VASTAAVAA YHTEENSÄ 504 523
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 100 100
SVOP 204 204
Edellisten tilikausien voitto 17 11
Tilikauden voitto 8 11
Poistoero 0 0
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen 51 71
Pääomalaina 98 98
Lyhytaikainen 25 27
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 504 523

Helsingin Satama Oy:n tuloslaskelma ja tase 2019 (pdf)